share con shell symlink

  1. admin

    Share code sHELL symlink all config

    HD sử dụng nhé : - Con Shell này thuộc dạng perl nên run shell y hệt như cgi thoai chả có vấn đề gì cả :"> chmod 2 file la 755 run config.izo viết user vào cái khung to rồi ấn get config B1 : command ở 1 con shell # cat /etc/passwd để lấy danh sách user cần symlink B2 : past tất cả user...
Top