• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

code ajax phan trang don gian

  1. Smobi

    Share Code phân trang bằng Ajax đơn giản

    Như chúng ta đã biết cái ưu điểm của Ajax là xử lý bất đồng bộ , nó không làm trang web của chúng ta phải load lại toàn bộ mà chỉ load lại ở 1 bộ phận nào đó mà chúng ta xử lý . Hôm nay , mình xin ứng dụng lại những gì đã học từ Thầy và viết code đơn giản . Có gì sai sót các bạn góp ý dùm mình ...
Top