• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Share SHARE THEME TRUYỆN WORDPRESS 2019

Thiết kế và chức năng của themes đầy đủ để có thể setup nhanh chóng themes và hoàn thiện web truyện tranh, truyện chữ một cách nhanh chóng nhất.
Phiên bản BOXTRUYEN BULE 1.0 có những update sau đây:
 1. Tinh chỉnh lại giao diện trang chủ – Giao diện đọc truyện trên màn hình máy tính – điện thoại.
 2. Tối ưu lại css và js để web load nhanh hơn.
 3. Các fix nhỏ như: sửa số điểm trung bình đánh giá truyện, số lượt xem ngoài trang chủ.
 4. Thêm options hiển thị thông tin ở chân trang web (Footer)
Các phần đã mô tả chi tiết trong options.
48647459341_9ed0002303_o.jpg

DOWNLOAD
[Hidden content]
Share by : ccland
 
Thiết kế và chức năng của themes đầy đủ để có thể setup nhanh chóng themes và hoàn thiện web truyện tranh, truyện chữ một cách nhanh chóng nhất.
Phiên bản BOXTRUYEN BULE 1.0 có những update sau đây:
 1. Tinh chỉnh lại giao diện trang chủ – Giao diện đọc truyện trên màn hình máy tính – điện thoại.
 2. Tối ưu lại css và js để web load nhanh hơn.
 3. Các fix nhỏ như: sửa số điểm trung bình đánh giá truyện, số lượt xem ngoài trang chủ.
 4. Thêm options hiển thị thông tin ở chân trang web (Footer)
Các phần đã mô tả chi tiết trong options.
48647459341_9ed0002303_o.jpg

DOWNLOAD
[Hidden content]
Share by : ccland
thanks
 
Đầy đủ thiết kế và chức năng của các chủ đề để có thể thiết lập các chủ đề nhanh chóng và hoàn thiện truyện tranh, truyện tranh một cách nhanh nhất.
Phiên bản BOXTRUYEN BULE 1.0 có các bản cập nhật sau đây:
 1. Tinh chỉnh lại giao diện trang chủ – Giao diện đọc truyện trên màn hình máy tính – điện thoại.
 2. Tối ưu hóa css và js để web tải nhanh hơn.
 3. Các sửa lỗi nhỏ như: sửa số điểm trung bình đánh giá truyện, số lượt xem ngoài trang chủ.
 4. Thêm tùy chọn hiển thị thông tin ở chân trang web (Footer)
Các phần được mô tả chi tiết trong các tùy chọn.
48647459341_9ed0002303_o.jpg

TẢI XUỐNG
[Nội dung ẩn]
Chia sẻ bởi: ccland
:33
 
Đầy đủ thiết kế và chức năng của các chủ đề để có thể thiết lập các chủ đề nhanh chóng và hoàn thiện truyện tranh, truyện tranh một cách nhanh nhất.
Phiên bản BOXTRUYEN BULE 1.0 có các bản cập nhật sau đây:
 1. Tinh chỉnh lại giao diện trang chủ – Giao diện đọc truyện trên màn hình máy tính – điện thoại.
 2. Tối ưu hóa css và js để web tải nhanh hơn.
 3. Các sửa lỗi nhỏ như: sửa số điểm trung bình đánh giá truyện, số lượt xem ngoài trang chủ.
 4. Thêm tùy chọn hiển thị thông tin ở chân trang web (Footer)
Các phần được mô tả chi tiết trong các tùy chọn.
48647459341_9ed0002303_o.jpg

TẢI XUỐNG
[Nội dung ẩn]
Chia sẻ bởi: ccland
.
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top