Hỏi phần mềm đọc truyện audio

#1
Mò mấy đêm trời mà không kiếm được, Mọi người ai biết phần mềm gì đọc được thì cho mình xin
audiotruyen,org/tien-hiep/pham-nhan-tu-tien,html
Đọc như vậy hoặc giọng nữ trẻ thì càng tốt ạ
C ái này chắc chắn do phần mềm đọc, chỉ là kiếm ko ra hic hic
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top