Hỏi Menu bootstrap bị lỗi ở đâu?

khanhsak3r

Active Member
#1
PHP:
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>KhanhDinh.CF</title>
</head>
<body>
<sticknav>
<header>

 <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation">

  <div class="container">

   <div class="navbar-header">


    <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#collapse">

     <span class="sr-only">Toggle navigation</span>

     <span class="icon-bar"></span>

     <span class="icon-bar"></span>

     <span class="icon-bar"></span>

    </button>

   </div>

   <div class="collapse navbar-collapse" id="collapse">

    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">

      <li class="active"><a href="#">Home</a></li>

      <li><a href="#">For Beginners</a></li>

      <li><a href="#">Tutorials</a></li>

      <li><a href="#">Themes</a></li>

      <li><a href="#">Plugins</a></li>

    </ul>

   </div>

  </div>

 </nav>

</header>
</sticknav>
Nội dung cần hiển thị
Xin chào đây là trang web thưr nghiệm, ko có nội dung gì đâu
<footer>
</footer>
</body>
</html>
Nội dung hiển thị ko hiện, thế bị lỗi ở đâu và sửa thế nào cho đúng
Demo code: Meet Google Drive – One place for all your files
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top