Ad nên bỏ chặn dấu phẩy dấu chấm đi ạ code có chứa dấu đấy đăng k đc