Demo: Wap4 Việt Nam - Tiaxgame.Tk

Full function
1, Đăng ký (register)
2, Đăng nhập (login)
3, Mail
4, Chat
5, Bbcode and Smile
6, Online

Code:
code 'Main list file'
http://chatt.wap4.co/code/main-list-file.js


Tạo các file tương ứng và bỏ '.js'
(create the corresponding file and remove '.js')

1, {{title|default('Tiaxgame.Tk')}}
2, http://chatt.wap4.co/code/bb.twig.js
3, http://chatt.wap4.co/code/bbcode.twig.js
4, http://chatt.wap4.co/code/chat.js
5, http://chatt.wap4.co/code/func.twig.js
6, http://chatt.wap4.co/code/login.js
7, http://chatt.wap4.co/code/mail.js
8, http://chatt.wap4.co/code/paging.twig.js
9, http://chatt.wap4.co/code/post-mail.js
10, http://chatt.wap4.co/code/profile.js
11, http://chatt.wap4.co/code/register.js
12, http://chatt.wap4.co/code/smile.twig.js
13, http://chatt.wap4.co/code/time.twig.js

File /css/style.css
http://chatt.wap4.co/css/style.css


Chúc các bạn thành công. good luck

Nguồn: tiaxgame