• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

xml

  1. Smobi

    Hướng dẫn Nhập dữ liệu từ file excel sử dụng công nghệ XML...

    Nếu chúng ta thêm 1 user, 1 thể loại thì dễ dàng, còn nếu yêu cầu chúng ta hằng ngày nhập 1 list danh sách(>500)các thông tin của nhân viên, thông tin bài nhạc... để up lên web thì sao, chả lẽ chúng ta phải nhập bằng tay từng thông tin 1 hay sao, ngày nào cũng vậy chắc đứt bóng sớm :)). Vậy là...
Top