tucows la gi

  1. admin

    [TUT] reg domain ngon (1-5 năm), CCN or CCV- TUCOWS

    Giới thiệu qua site này: chấp nhận thanh toán bằng CCN hoặc CCV cho phép sock từa lưa, nhưng trùng state càng tốt. CC chỉ cần đủ bill là qua. statut khi reg xong là ok rất kết reg site này vì reg lúc nào cũng được mà domain thì quá ngon. site này là RSL của TUCOWS, mà domain reg ở TUCOWS...
Top