• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

transfer domain ve subreg

  1. Admin

    Hướng dẫn transfer domain namecheap chi tiết

    Điều kiện để transfer Domain phải từ 2 tháng trở lên Phải transfer domain trước khi hết hạn 1 tháng Domain phải ở trạng thái unlock trước khi transfer WhoisGuard phải vô hiệu hóa Thông tin whois cần đảm bảo chính xác để Namecheap có thể liên hệ được với bạn Sau khi đáp ứng đủ các điều kiện...
Top