topx mobile xenforo

  1. admin

    Hướng dẫn fix mod topx style mobile cho xenforo

    Có 1 bạn xin hướng dẫn fix cái topx nên mình share Demo: đây Bắt đầu nào: Vào template -> VietXfAdvStats_wrapper_section_li Thay bằng code sau: <xen:if is="{$section.rendered}"> <li id="{$section.section_id}" class="VietXfAdvStats_BlockContent {$liClass}"> {xen:raw...
Top