thuthuat kpah dang quai

  1. C

    [kpah] thu thuat đánh quái chí mạng nqsh mới nha

    Mìh chơi nqsh lâu oy mà mình lại đánh quái rất ít chí mạng nhưng một thời gian tìm tòi thì mình đã biết có tọa độ đánh quái 97% là chí mạng quái .bắt đầu nhé ae .bạn đăng nhập vào game rùi qua map từ quân xog chạy ra đi tìm tọa độ 27.50 ở từ quân sau đó đứng ở đấy đánh phát nào cũng...
Top