themme dep johncms

  1. admin

    [hot] share theme web cho JohnCMS

    Tìm 2 file head.php và end.php trong thư mục incfiles Đổi tên thành head_wap.php và end_wap.php Up file zip này lên host (ngang hàng index nhé) giải nén... Done!!! Lên PC mà thưởng thức đi hoặc liên kết này: http://domaincuabn.com/style.php?mod=qdk Đảm bảo chẳng phải đụng chạm gì mã nguồn...
Top