them chuc nang dinh kem cho style mobile vbb

  1. admin

    Hướng dẫn thêm chức năng đính kèm trên style mobile vbb

    Thấy nhiều người hỏi quá nên mình hướng dẫn Đầu tiên các bạn vào Admincp > Styles & Templates > Style Manager > Style Mobile > Edit Templates > New Posting Templates >> Click đúp chuột hoặc chọn sửa Vào newreply xoá hết đi và thay bằng {vb:stylevar htmldoctype} <html...
Top