tao sub wapbuilder

  1. admin

    Share code php chuyển đổi các hệ cơ số

    Demo ảnh Tạo tập tin bất kỳ .php dán code này vào <?php echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="vi" itemscope...
Top