tao chu 7 mau wapego

  1. mày.hả.bưởi

    [Share] JavaScript Tạo chữ 7 màu

    Code có thể dùng trên xtgem, wen.ru,... Hỗ trợ js là đc. Demo: die rùi Code sạch một trăm phần trăm nhớ. Ae đừng lo bị leech sang trang khác Copy = opera sai xot gi thog cam <script language="JavaScript"> myColor = new Array (1) ; myColor[0] = "#FF0000" ; myColor[1] = "#CC0099" ...
Top