• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

tai phan mem dualscreen

  1. 1

    [2TPath] Phần mềm ghép DUAL SCREEN

    ]Mình đã test ok máy 3110c trên avatar ghép, chạy good :D HƯỚNG DẪN : Giải nén tất cả file game ra 1thư mục vào phần mềm bên dưới. Chọn thư mục rồi path. Xong ra blueFTP vào thư mục vừa nén - chọn tất cả - nén. Ok Vào game, ấn nút call(màu xanh) để chuyển 2màn hình điều khiển...
Top