style tin nhắn riêng

  1. admin

    Hướng dẫn thêm chức năng xoá tin nhắn riêng cho style mobile vbb

    Ta vào : admincp -> style manager -> edit templates cua style mobile -> Private mesage templates -> pm_messagelist post đoạn code này ở dưới cùng ! PHP Code: <div class=bre1><a href="private.php?{vb:raw session.sessionurl}do=editfolders"><font color=red><b>Xóa tin nhắn</b></font></a></div>...
Top