shell zip hack shell vn

  1. admin

    Lệnh zip code trên shell

    Yêu cầu folder cần zip bằng lệnh chmod default 755 nhé Command Zip zip -r -9 file_name.zip [path] Tar tar -cvf file_name.tar [path] Gz tar -zcvf file_name.tar.gz [path] Trong đó [path] là đường dẫn tới user hoặc folder nhé
Top