share toot upload tap tin tu host sang xtgem

  1. admin

    Share code filelist tạo trang upload cho xtgem

    Đây là fileslist game kèm hình, bổ sung fileslist tạo trang upload gần giống zingme.us bắt đầu nào - Tạo folder game - Trong foder game tạo file index rồi post code sau <div class="bmenu"><img src="http://zelly.wap.sh/icon/games.png"/> Game</div><div class="list1"><xt:filelist...
Top