share tool xóa đóng dấu ảnh của haivl

  1. C

    Share Cách Tính Lùi Thời Gian Trong Php

    Dưới đây là hàm tính ngược xem thời gian từ tương lai về hiện tại. <?php function countdown($event,$month,$day,$year) { $time=ceil((mktime(0,0,0,$month,$day,$year) - time())/86400); if ($time>0) { echo "<p><strong>Còn $time ngày nữa là đến $event</strong></p>"; } else { echo...
Top