share mod tags cho johncms 4

  1. admin

    Share mod tags (từ khóa) cho johncms 4.4

    code khá đơn giản đã có hương dân trong file Download Bổ sung dán đoạn này include ('tags.php'); vào forum/index.php Nơi muốn hiển thị tags
Top