share mod rewrite url no id cho johncms

  1. X

    Mod Rewrite Url cho JohnCMS 4.4 Full

    Mục đích chủ yếu của mod rewrite (viết lại) là để cho đường link thân thiện và dễ seo hơn. Sau đâu mình sẽ hướng dẫn tất cả về mod rewrite VD mình có đường link mặc định sau http://john.newstyleclan.com/forum/index.php?id=51 & sau khi mod rewrite sẽ là...
Top