share code wordpress dep

  1. admin

    [share] code news wordpress skin đẹp

    Yên tâm không có shell xiết gì hết ... Cài đặt : up lên , tạo 1 database mới, sửa cấu hình files wp-config.php Import clip102.sql vào database mới của bạn ... Vào phpadmin : tìm table wp_ontions sữa lại dòng 3 và 39 thành link domain của bạn Vì mình có xài W3 Total Cache Nên có tạo...
Top