share code wap rut gon link

  1. admin

    Share code RÚT GỌN link!

    Demo: http://haywa.net/link nó sẽ chạy ra theo thứ tự dòng từ 1 trở lên http://haywa.net/link/urls.sw download: http://haywa.net/link/url.zip thank phát lấy tinh thần nào. À quên, nó nằm trong thư mục thì 404, để nó thành subdomain mới chạy đc
Top