• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

share code chống ddos bằng cách nhập kí tự johncms

  1. Admin

    Share code chống ddos cho anh em

    Download: Файл Code này chống ddos khá hiệu quả, nhưng với botnet thì thua vì khi có lệnh deny from all mặc dù apache sẽ ko kết nối đến cơ sở dữ liệu nhưng apache vẫn trả lời các request, đó là trả về lỗi 403 Khi apache phải trả lời hàng trăm ngàn request như thế các bạn biết điều gì sẽ xảy...
Top