share bbcode full cho johncms

  1. NhokLove

    Share BBCode đầy đủ for JohnCMS 4.4 Fix

    Đây là bản mình fix lại từ BBcode của Ari Tuấn và đã thêm 1 số bbcode mới như: +Spolider +Hide nội dung với khách: Hidden content ... Dài dòng quá, file Tải xuống NhanhNao.Mobi--johncms44-bbcode.zip (3.1 KB) nguon dvpda
Top