reg domain google app bằng ccv

  1. admin

    [TUT] reg domain godaddy và enom 1y đơn giản cho newbie

    Victim: đây chọn "tìm tên miền" điền info mail domain (US cho dễ nhé) -> next -> next điền ccv, live là qua, không cần bl sau vài tiếng vào mail domain xem info nhé demo: Ban Page
Top