• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

refresh

  1. tubotocdo

    Share code tự động refresh trang

    Nếu bạn đang phát triển website thì bạn nên thử bắt đầu dùng Live.js. Khi bạn thêm live.js vào trang web của mình, nó sẽ tự động refresh trang nếu bạn thay đổi bất kỳ file nào ở trong mã nguồn. Nói đơn giản hơn, khi làm việc với HTML, CSS hoặc mã JavaScript, trình duyệt của bạn sẽ tự động...
Top