php cho wapka

  1. S

    Share code bot wapka giống php

    :forumlist:f=xxxxxx,o=n,l=5::<script type="text/javascript"> var x="%text%"; if(x.match(/bot dịch giúp/i)) {document.write('<hr/><a href="profile/BOT:admin-hash-amp:">BOT</a> Nghĩa của nó đây <a href="http://translate.google.com.vn/m? hl=vi&sl=auto&tl=vi&ie=UTF-8&prev=_ m&q='+x.substr(16)...
Top