opera 4 2 mod reload

  1. N

    Hướng dẫn tự động reload với opera

    Nhiều khi muốn tăng view mà ấn f5 thì liệt phím mất cái này chỉ là 1 chức năng của opera thôi hd down bản mới nhất về rồi bợn vào trang cần reload chuột phảj trang đó chọn reload every chọn custom chọn 0 phút 1 giây thế là cứ 1 gây nó lạj reload hờhờ thank phát nào
Top