• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

một số câu hỏi kiến trúc máy tính

  1. Admin

    Giáo trình kiến trúc máy tính và đề trắc nghiệm kiến trúc máy tính

    Quyển này đọc cũng dễ hiểu nè các bạn! MỤC LỤC . GIỚI THIỆU TỔNG QUAN. GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. NỘI DUNG KIẾN THỨC TIÊN QUYẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG . I.1 CÁC THẾ HỆ MÁY TÍNH. a. Thế hệ đầu tiên (1946-1957) b. Thế hệ thứ...
Top