• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

lỗi kết nối đén ch play khi dùng freedom

  1. Admin

    Hướng dẫn khắc phục lỗi không có kết nối trên CH Play

    Đây là lỗi do Freedom gây nên, nếu bạn dùng CH Play bị lỗi Không có kết nối thì làm theo cách sau Mở Root Explorer và đi đến đường dẫn system/etc Cấp quyền Mount r/w (góc trên bên phải) để có thể chỉnh sửa tập tin hệ thống Xoá tập tin có tên là hosts trong đó Khởi động lại máy là bạn có thể...
Back
Top