• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

json

  1. Admin

    JSON là gì? JSON làm việc như thế nào

    JSON: Tạm dịch là: ký hiệu đối tượng JavaScript (JavaScript Object Notation) JSON là cú pháp để lưu trữ và trao đổi thông tin văn bản. Cũng giống như XML. JSON là nhỏ hơn so với XML, và nhanh hơn và dễ dàng hơn để phân tích (parse). Ví dụ JSON: { "employees": [ { "firstName":"John"...
Top