ip ban script wapego

  1. admin

    [share] code chặn IP bằng javascript

    Script ban IP - cấm một số (hoặc một chuổi) địa chỉ IP m Vô hiệu hóa tất cả các wap khi gặp IP hoặc chuổi IP bị cấm. code có thể dùng cho xtgem,wen.ru, html code nay viết chia sẻ cho các bạn khong thạks thì thì ...khong có tác dụng nhé...:D <script...
Top