huong dan zip trang wap

  1. T

    [xtgem] xin hướng dẫn zip wap, fix title.....

    như tiêu đề, ai rành về những việc trên xin chỉ giáo mình với, thi xong rồi tha hồ ol nên muốn học hỏi đủ thứ!
Top