• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

huong dan win boss ma 2 army

  1. M

    Thủ thuật win boss army ll ở thành phố máy trong vòng 1 phút

    Thủ thuật này có người biết cũng có người chưa biết nhưng vẫn cứ share, ai thấy hay thì thank. Đầu tiên là đi 2 người cho nhanh, bảo thằng đồng đội đem item khoan đất rồi bảo nó tự sát, đến turn mình thì dùng item sao băng kéo boss xuống dưới đất, turn tiếp theo 3 con boss chập làm 1 ở...
Top