huong dan lam file list xtgem

  1. Mr.khang

    Help cách sử dụng code file list xtgem

    Em đang muốn làm 1wap game mà không biết dùng file ai biết chỉ em với nha thank. Code này nè: <xt:filelist sort_type="name" sort_dir="asc" per_page="10" folder="/games/team/file/chat.zip" template="&lt;img src=&quot;/games/team/img/.file_name..gif&quot; width=&quot;120&quot...
Top