huong dan fix loi mb internal encoding cho johncms

  1. Dungcaro

    huong dan fix loi nay dum (a thang vao ti)

    day la dong bao loi : Fatal error : Call mb_internal_encoding chức năng không xác định () trong / home/timden1t/public_html/incfiles/core.php trên đường 17 con day la dong phat sinh loi trong code: mb_internal_encoding('UTF-8'); a e huong dan nhanh dum . thank ----------> Bổ sung bài...
Top