huong dan chặn ip wapego

  1. admin

    Hướng dẫn không cho phép đăng ký hơn 1 nick trên 1 ip cho johncms

    Để ngăn chặn thành viên đăng ký quá nhiều nick trên 1 ip bạn làm như sau Thêm đoạn code sau vào tập tin registration.php $ktip = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(`ip`) FROM `users` WHERE `ip`='" . core::$ip . "'"), 0); if ($ktip == 1) { echo '<div class="rmenu">Bạn không...
  2. admin

    [share] code chặn IP bằng javascript

    Script ban IP - cấm một số (hoặc một chuổi) địa chỉ IP m Vô hiệu hóa tất cả các wap khi gặp IP hoặc chuổi IP bị cấm. code có thể dùng cho xtgem,wen.ru, html code nay viết chia sẻ cho các bạn khong thạks thì thì ...khong có tác dụng nhé...:D <script...
Top