http tuoitreit vnthreads477 huo ng da n chi tie t ca ch thay do i giao die n cho forum vbb html

  1. admin

    Hướng dẫn chi tiết cách thay đổi giao diện cho forum vbb

    Các bước thực hiện như sau Login vào admincp/Styles & Templates/Download Upload Styles Tại khung Import Style XML File ta làm như sau EITHER upload the XML file from your computer:đường dẫn tới file XML của skin trên máy tính (kích vào Browse để chọn đường dẫn) OR import the XML file from your...
Top