http tuoitreit vnthreads4632 auto css auto refresh kieu moi cho xtgem html

  1. admin

    Auto css, auto refresh kiểu mới cho xtgem

    Theo cách cũ mà các bạn tìm trên google thì auto html thì dùng code: <meta http-equiv="refresh" content="0;/<xt:get_device_template />" /> Auto css thì dùng code: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/<xt:get_device_template />.css" /> ---------- Nhưng bây giờ giả thiết đặt ra...
Top