http tuoitreit vnthreads3598 share code wap backlink don gian html

  1. admin

    Share code wap backlink đơn giản

    Share code wap backlink đơn giản như đã nói trên tiêu đề là code backlink đơn giản nên chỉ có 1 file index.html và 1 ảnh backlink :D Mod style johncms mobile :D Nó load lâu là do thằng http://www.refers.es/referer.php cập nhật site backlink. Hướng dẫn trong code có đoạn: document.write...
Top