http tuoitreit vnthreads3506 share code auto backup code va data chua n html

  1. admin

    Share code auto backup code và data chuẩn

    Hướng dẫn: Up lên host và unzip sau đó cpanel vào Cron jobs. Phần command điền usr/local/bin/php/home/youraccountname/fullbackup.php Data của bạn sẽ attachment vào email trong khi backup Download auto_mysql_backup_script-1314746883.zip-Auto backup 1 up by tuoitreit.vn Download...
Top