http tuoitreit vnthreads29393 code php chuyen doi cac he co so html

  1. admin

    Share code php chuyển đổi các hệ cơ số

    Demo ảnh Tạo tập tin bất kỳ .php dán code này vào <?php echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="vi" itemscope...
Top