http tuoitreit vnthreads2870 fix loi auto reg nick hang loat flood nick html

  1. B

    Fix lỗi auto reg nick hàng loạt (flood nick)

    Hiện nay có rất nhiều thằng mặt.....Dùng phần mềm này đi phá wap .Những wap k có capcha sẽ bị chúng nó flood nick ngay .Nên tớ mạo muội share file reg k bị lỗi capcha Hướng dẫn bạn dowload 2 file core.php về core 1 bạn vứt vào thư mục incfiles Tải xuống core1.zip (1.6 KB) core2 vứt...
Top