http tuoitreit vnthreads2058 share full code shop ban hosting domain dep html

  1. admin

    Share full code shop bán hosting domain đẹp

    Demo: Download: Full-code-data.zip - File Shared from Box - Free Online File Storage Hướng dẫn: Up code lên host Import data Vào phpmyadmin tìm table wp-option thay localhost thành tên web bạn Đăng nhập vào http://tenweb/wp-admin Tìm Setting - General thay thành tên web bạn Tài...
Top