• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

http tuoitreit vnthreads1300 hot do i ten jar sang jar ngay tren s40 html

  1. Admin

    [hot] đổi tên .jar sang _jar ngay trên s40

    Đây là 1 kinh nghiệm nhỏ dành cho bạn nào muốn đổi tên file *.jar thành file gì cũng được ngay trên điện thoại mà không cần phải dùng đến PC. Chú ý trước khi đọc: Máy nào cótính năng sao lưu dữ liệu mới dùng được 1. Copy file .jar của bạn vào 1thư mục nào đó của bộ nhớ điện thoại. ( ở đâu cũng...
Back
Top