http tuoitreit vnthreads1013 huo ng da n backup data ba ng saoluu php nhanh khong lo i html

  1. admin

    Hướng dẫn backup data bằng saoluu.php nhanh không lỗi

    Tải file saoluu.zip (10.2 kb) này về Bạn tải về up lên host CHMOD thư mục saoluu thành 777 . (Khi sao lưu mà báo lỗi nhớ CHMOD 666 cho các file .php bên trong thư mục saoluu) File sao lưu hoặc file cần phục hồi sẽ nằm trong thư mục saoluu Thế là xong. Bây giờ muốn saolưu chỉ cần chạy...
Top